امید دهقانی ناصر آبادی

My feedback

 1. 13,392 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  On the roadmap  ·  543 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  امید دهقانی ناصر آبادی commented  · 

  درود وامیداورم که شاد وتندرست باشید از تمامی دست اندرکاران ویز کمال تشکر وقدردانی را دارم واز بابت تنظیم چنین اپلکیشنی سپاسگزارم واز اینکه ب ای بهبود هرچ بیشتر این اپلیکیشن تلاش میکنید مجددا سپاسگزار وقدردانم ودر مورد اینکه در ویز موانع ودست اندازها را هم نشانه گزاری کنید بسیار موافق م وازنظر بهتر شدن راهنمایی در رانندگی ثمر بخش است چون در بعضی از راه های حتی اصلی هم از نشانه گژاری قبل از موانع خوداری کرده اند وبخاطر همین مشکل ساز میسود چون درحال رانندگی یکدفعه مانع جلوی شما ظاهر شود چکار میشود کرد جز اینکه یا با دوپا بزنی روی ترمز ویا اینکه از روی مانع بپری که هرکس وهر چیزی در خودرو باسد در هوا پرتاب میشود اگر نشانه گزاری شود وقبل رسیدن اعلام شود بسیار با ارزش وعالی میشود که هم در کیفیت مسافرت وهم در رانندگی اثر بسزایی دارد ودر آخر مجددا از تمامی شما عزیزان دست اندرکار ویز سپاسگزاری میکنم .

  An error occurred while saving the comment
  امید دهقانی ناصر آبادی commented  · 

  با عرض درود به دست اندکاران ویز
  اگر یک همچنین امکانی را در ویز قراردهید جلوی خیلی از تصادفات منجرب به جرح وفوت گرفته میشود.از همه انهایکه در بوجود آوردن همچنین اپلیکیشن خوب وبی همتایی کمال سپاس وقدر دانی را دارم 👍🏼🌾⚘🌷🌺🥀🌹

  امید دهقانی ناصر آبادی supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base